Avís legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

ARYSAL FINQUES, és la marca comercial d’ ARYSAL FINQUES, S.L., amb CIF B59116574, la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web.

Qualsevol altra activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat únicament i exclusivament de la societat esmentada, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca ARYSAL FINQUES i que atén per qüestions comercials a l'adreça següent :

Major, 28 43840 Salou (Tarragona)

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per ARYSAL FINQUES en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

ARYSAL FINQUES no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles ("links" )o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ARYSAL FINQUES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web d’ ARYSAL FINQUES ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web d’ ARYSAL FINQUES com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web d’ ARYSAL FINQUES.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES

En aquesta web es poden estar utilitzant galetes en algunes pàgines. La seva finalitat és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les galetes són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.

* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ARYSAL FINQUES pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

ARYSAL FINQUES ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes segons el que preveu el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INFORMACIÓ SOBRE L’ EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ARYSAL FINQUES declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ARYSAL FINQUES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. ARYSAL FINQUES no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que els posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ARYSAL FINQUES realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per ARYSAL FINQUES així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit d’ ARYSAL FINQUES.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ ARYSAL FINQUES o de tercers que en són titulars i que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al seu funcionament i visualització , constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d’allò assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

 

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’ ARYSAL FINQUES.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ARYSAL FINQUES, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ARYSAL FINQUES és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ARYSAL FINQUES en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d’ ARYSAL FINQUES, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a ARYSAL FINQUES per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors ), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ARYSAL FINQUES, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’ observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió de remuneració per part d’ ARYSAL FINQUES.

D'acord amb allò que assenyala el paràgraf anterior, ARYSAL FINQUES queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar-hi.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per ARYSAL FINQUES per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, entramat o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’ ARYSAL FINQUES sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’ ARYSAL FINQUES Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual d’ ARYSAL FINQUES sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

ARYSAL FINQUES no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de bàners, enllaços, entramats o vincles similars des dels llocs web d’ARYSAL FINQUES.